RYSZARD ŹRÓBEK

Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek – kierownik Katedry Gospodarki Nieruchomościami i Systemów Informacji Geograficznej od 2018 roku. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia otrzymał w 1983, a stopień doktora habilitowanego w 1994 r. Dziekan Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w latach 1999-2005 oraz prodziekan w latach 1996-1999. Członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz członek Rady Wydziału do 2020 roku.  Odbył liczne staże zagraniczne i przeprowadził wykłady na zaproszenia uniwersytetów m.in. w: Orlando, Bochum, Delft, Londyn, Wilno, Hanoi, Sorocaba, Mińsk, Walencja, Jelgawa.

Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (do grudnia 2020 r.) oraz członek Komitetu Geodezji PAN (do 2020 r.). Redaktor naczelny kwartalnika „Administratio Locorum” (do grudnia 2017 r.) oraz przewodniczący rady programowej Acta Scientarum Polonorum od 2020 r. Członek Rady Naukowej International Journal of Strategic Property Management (do 2017 r.). Należy do zespołu międzynarodowych recenzentów publikacji FIG oraz Land Use Policy. Brał udział w pracach Banku Światowego oraz zespołach doradczych F.A.O. ( kierownik grantu i wykonawca), związanych z doskonaleniem systemu gospodarki nieruchomościami, katastru nieruchomości oraz zarządzania zasobami nieruchomości. Uczestnik grupy badawczej opracowującej założenia do gospodarki nieruchomościami w Polsce od 1989 roku. Przygotowywał też zasady wyceny nieruchomości dla okresu przejściowego 1990-1994 oraz po ustabilizowaniu się rynku nieruchomości.

Członek założyciel Europen Real Estate Society oraz Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy – nr uprawnień 30, zarządca – nr uprawnień 88, uprawniony geodeta w zakresie nr 2 (891), świadectwo nr 19231.

Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju oraz przewodniczący Komitetu Programowego ds. Certyfikacji Zarządców Nieruchomości. Aktualnie kierownik studiów podyplomowych „Geodezja i Gospodarka Nieruchomościami”, realizowanych przez Wydział Geoinżynierii UWM w Olsztynie. Wieloletni kierownik studiów podyplomowych z zakresu szacowania, zarządzania i pośrednictwa w zakresie nieruchomości. Wykładowca na  kursach specjalistycznych z wyceny i zarządzania nieruchomościami w kraju i za granicą oraz na studiach podyplomowych w Poznaniu i Warszawie.

Zainteresowania naukowe:

 • Wycena i taksacja powszechna nieruchomości, systemy informacji przestrzennej oraz rozwój i modernizacja katastru nieruchomości, aspekty geodezyjne i prawne w gospodarce nieruchomościami, zarządzanie obszarami zurbanizowanymi.
 • Jest autorem ponad 200 recenzowanych publikacji oraz współautorem 28 podręczników i monografii związanych z nieruchomościami (w tym 10 w języku angielskim ).
 • Brał udział w pięciu dużych projektach badawczych (m.in. na zlecenie Banku Światowego i F.A.O.) związanych z systemami informacji i gospodarką nieruchomościami.

Wybrane publikacje:

 1. Źróbek R. (red. nauk.) 2020. Podstawy i procedury Gospodarowania Publicznymi Zasobami Nieruchomości. UWM Olsztyn,
 2. Dawidowicz, A., & Źróbek, R. (2018). A methodological evaluation of the Polish cadastral system based on the global cadastral model. Land Use Policy, 73, 59-72.
 3. Gross, M., & Źróbek, R. (2015). Good governance in some public real estate management systems. Land Use Policy, 49, 352-364.
 4. Dawidowicz, A., Klimach, A., & Źróbek, R. (2017, March). Dynamics of Legal Changes in Polish Cadastre. In Proceedings of GIS Ostrava(pp. 57-69). Springer, Cham.
 5. Wolny, A., Dawidowicz, A., & Źróbek, R. (2017). Identification of the spatial causes of urban sprawl with the use of land information systems and GIS tools. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35(35), 111-122.
 6. Źróbek-Różańska, A., Zysk, E., & Źróbek, R. (2017, October). Through The Decades–Changes in Social, Economic, Legal and Planning Determinants of Residential Development across Decades–Evidence from Suburban Areas in Poland. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering(Vol. 245, No. 4, p. 042005). IOP Publishing.
 7. Wolny, A., & Źróbek, R. (2017). The interdependence between suburban enclaves and the road network in the development process: A case study in Poland. Geographia Polonica, 90(2), 41-57.
 8. Dawidowicz, A., & Zrobek, R. (2016, June). Hierarchical development of the Spatial Data Infrastructures as a globalization trend. In Geodetic Congress (Geomatics), Baltic(pp. 147-153). IEEE.
 9. Dawidowicz, A., Klimach, A., & Zrobek, R. (2015). INTELLIGENT LIGHTING–NEW DIRECTION OF RURAL AREAS DEVELOPMENT IN POLAND. In proceedings of the international scientific conference. Latvia University of Agriculture.