IV Forum dla Zarządców

Jednodniowe IV Forum dla Zarządców w dniu 3 czerwca 2014 r. zorganizowała redakcja miesięcznika ADMINISTRATOR oraz portalu internetowego www.administrator24.info. Spotkanie odbywało się w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”.

Zarządzanie poprzez koszty, ze szczególnym uwzględnieniem mediów w nieruchomości

Patronat merytoryczny nad Forum objęły takie organizacje branżowe zajmujące się rynkiem energii w mieszkalnictwie, jak: Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii oraz Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami. Ich eksperci przygotowali prelekcje tematyczne związane z dystrybucją mediów oparte o aktualny stan formalno-prawny i uwarunkowania techniczne.

Jak zwykle w Forum uczestniczyli zarządcy nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów i wspólnot mieszkaniowych, a także pracownicy samorządowi zajmujący się zarządzaniem zasobami publicznymi.

Ciekawe prelekcje – i te merytoryczne, i te przygotowane przez sponsorów konferencji (byli nimi: Apator Powogaz, Danfoss, Eurodźwig, ista, Kamstrup, Lodołamacz, itron, Minol Zenner, Platforma Materiały Budowlane oraz Techem) – dały zarządcom duży ładunek wiedzy i przyczynek do analiz opłat za wodę zimną i ciepłą, gaz, energię elektryczną, ciepło ogrzewcze. Wzrost kosztów opłat za media sprawia bowiem, że stanowią one znaczącą kwotowo pozycję po stronie kosztów eksploatacji mieszkań.

Na potrzeby dokładnego wyliczania rachunków za korzystanie z mediów producenci opomiarowania oferują coraz to doskonalsze, a więc i dokładniejsze liczniki (wodomierze, ciepłomierze, gazomierze itp.), których odczyty coraz powszechniej są dokonywane na odległość.

Spotkanie poprowadziła redaktor naczelna miesięcznika „Administrator” i portalu www.administrator24.info Sabina Augustynowicz. We wprowadzeniu do programu IV Forum, m. in. zwróciła uwagę na aspekty dokonujących się cywilizacyjnych przemian w podejściu do potrzeby korzystania z mediów, rosnących za nie kosztów i konieczności oszczędzania jako skutecznego sposobu pozwalającego unikać wysokich opłat.

Inauguracyjny referat Waldemara Mazana – wiceprezesa Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości – nt. „Dlaczego w gospodarowaniu nieruchomościami brakuje innowacyjnego podejścia biznesowego”, pod jego nieobecność wygłosił Krzysztof Orzeszek.

W dużym uogólnieniu autor zwrócił uwagą na brak w polskiej przestrzeni prawnej ujednoliconego a zarazem spójnego modelu gospodarowania nieruchomościami, który obejmowałby: sposoby i procedury umożliwiające realizację problemów zawiązanych z prawami do nieruchomości, ekonomiczno-finansowe zagadnienia z tym związane (np. cały system katastralny), a także administrowanie nieruchomościami zgodnie z potrzebami społecznej gospodarki rynkowej obejmujące, m.in. bezpłatny system informacji o nieruchomościach. Ważną jego składową stanowił temat deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości i kontrowersje związane z praktyką jego uznaniowości.

Piotr Machałowski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości Komercyjnych (CPM), referował tematykę utrzymania nieruchomości i metodologii rozliczeń. Mówił, m.in. o obowiązujących uregulowaniach prawnych, ustawie o rachunkowości, różnicach pomiędzy rachunkowością zarządczą a rachunkiem kosztów, o efektywności energetycznej i nowelizacji ustawy konsumenckiej.

Eksperci ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii – dr Kazimierz Dudziński i dr Andrzej Mroczkowski – zapoznali słuchaczy z problematyką rozliczania mediów w świetle Dyrektywy 2012/27UE o dostępie odbiorcy energii (ciepła) do informacji o jej zużyciu zwracając uwagę jak bieżące informacje dla użytkowników lokali wpływają na racjonalne korzystanie z ciepła.

O zarządzaniu kosztami w zasobach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kosztów za dostarczanie mediów, kosztów ich usługi oraz utrzymania mówił Grzegorz Okoński, na co dzień dyrektor Zakładu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Dzielnicy Warszawa-Żoliborz.

O tym jak można korzystać z nowoczesnych systemów pomiaru i zdalnego odczytu liczników wody i ciepła i jakie daje to użytkownikom korzyści przekonywał Wiesław Celiński z firmy Itron.

Agata Syropolska podzieliła się uwagami w aspekcie oszczędzania energii w instalacjach HVAC na podstawie doświadczeń firmy Danfoss.

O technologiach firmy Minol ZENNER odnoszących się do indywidualnego rozliczania mediów mówił Michał Chrobot.

Własnymi oświadczeniami dotyczącymi optymalizacji kosztów zużycia mediów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych w ich zarządzaniu dzielił się Robert Gorzycki, prezes RSM Ursus.

Krzysztof Kołodziej z firmy Apator-Powogaz przedstawił nowoczesne rozwiązania systemu odczytu wskazań wodomierzy i ciepłomierzy oparte o techniki radiowego przesyłu informacji.

O praktycznej stronie zarządzania mediami we wspólnocie mieszkaniowej opartych o własne doświadczenia zarządcy budynków mówił mgr inż. Waldemar Wasik. Tezy jego prelekcji dotyczyły problematyki własności i współwłasności instalacji i urządzeń pomiarowych, powszechnego opomiarowania z punktu widzenia kosztów oraz zaniżania kosztów energii cieplnej.

Marek Stoliński, dyrektor handlowy i pełnomocnik zarządu ista Polska zapoznał uczestników IV Forum z nowością jego firmy w portalu ista24.pl adresowaną do środowisk zarządców nieruchomości, którą w perspektywie wdrożenia Europejskiej dyrektywy EED w sprawie efektywności energetycznej stanowią usługi bilansowania i monitorowania zużycia wody.

O systemie ulg i udogodnień handlowych w zakupach materiałów budowlanych dokonywanych przez „mieszkaniówki” mówił Michał Ciesielski, przedstawiający program partnerski dla administratorów nieruchomości przygotowany przez markę Saint Gobain „Platforma Materiały Budowlane”.

Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii przedstawił analizę możliwości oszczędzania energii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych po termomodernizacji uwzględniającą rachunek kosztów mierzony już na etapie projektowania. Między innymi mówił w jaki sposób można policzyć przyszłe koszty eksploatacji nieruchomości oraz jak dla obiektów wybierać optymalne na etapie projektowania warianty modernizacji lub budowy energooszczędnej w ramach projektu UE UMBRELLA.

Forum zwieńczył panel dyskusyjny dotyczący aktualnych problemów środowisk skupiających zawody nieruchomościowe. W dyskusji wzięli udział m.in. Marek Majchrzak (PFZN), Maria Kowalska (PFSZN) i Krzysztof Orzeszek (PFOZAiWL).