III Forum dla Zarządców

Redakcja miesięcznika ADMINISTRATOR oraz portalu internetowego www.administrator24.info, których wydawcą jest Grupa Medium, 22 października 2013 r. zorganizowała III Forum dla Zarządców.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami publicznymi

Spotkanie odbywało się w warszawskim Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat”. Uczestniczyli w nim reprezentanci instytucji samorządowych zajmujący się zarządzaniem zasobami publicznym oraz osoby zarządzające nieruchomościami należącymi do spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów i wspólnot mieszkaniowych.

Przedsięwzięciu patronował Bank Pocztowy wraz z producentem wind Euro-Dźwig oraz firmą Perseus – producentem systemów informatycznych wspomagających bieżącą pracę zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Temat przewodni dotychczasowych edycji Forum „Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami publicznymi” dla omawianego spotkania w podtytule nawiązywał do „praktycznych aspektów prawnych i finansowych zarządzania nieruchomościami publicznymi”, których akcenty zawarte zostały w czterech blokach tematycznych: „Zarządzanie zasobem publicznym nieruchomości”, „Dobre praktyki w zarządzaniu zasobem publicznym”, „Energooszczędność” oraz „Gmina we wspólnocie mieszkaniowej”.

Wykład inauguracyjny wygłosił podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Piotr Styczeń. Dla uczestników była to dobra okazja, aby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jakimi tematami, związanymi z polityką mieszkaniową zajmuje się rząd i ministerstwo.

Wśród tematów, które poruszył minister Styczeń, warto wymienić: wpływ deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości na rynek zarządców, korzystne zjawiska w dynamice rozwoju mieszkalnictwa w Polsce, historyczne znaczenie ustawy o własności lokali dla procesów własnościowych w mieszkalnictwie oraz parytety rządowe w branży mieszkaniowej, w tym także sprawy związane z przyjętą przez Sejm ustawą wprowadzającą program „Mieszkanie dla Młodych”.

Blok związany z przyszłością zawodu zarządcy po deregulacji wypełniły wystąpienia Aleksandry Kurzyk – prezydenta Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości z siedzibą w Gdańsku oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami, a także Waldemara Mazana z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości („Nowe wyzwania dla obszaru gospodarki nieruchomościami w Polsce – wybrane elementy koniecznych zmian w obszarze gospodarowania nieruchomościami w latach 2014-2020”).

Wcześniej jednak Paweł Ołubek – doradca finansowy Banku Pocztowego – przedstawiał atrakcyjne oferty tej instytucji adresowane do zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych.

W części poświęconej „Dobrym praktykom w zarządzaniu zasobem publicznym” znalazły się dwa referaty. Najpierw o partnerstwie publiczno-prywatnym, jako o modelu korzystnym dla mieszkańców na przykładzie Murowanej Gośliny mówiła Violetta Szałata – kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w tamtejszym urzędzie miasta i gminy.

Z kolei Tomasz Jagusztyn-Krynicki reprezentujący Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, przedstawił przykłady współpracy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacjach przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej.

Ważna grupa referatów nawiązywała do problematyki energooszczędności. Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii zajął się kwestią możliwości korzystania z programów pomocowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawił warunki techniczne, które powinni spełnić inwestorzy.

Kazimierz Dudziński ze Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii wskazywał na szanse i zagrożenia jakie wynikają z postanowień Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 2012/27/UE odnoszące się do efektywności energetycznej budynku. Klamrą spinającą ten blok stanowiły kwestie „technologii i działania dla tzw. starego budownictwa na przykładzie programów modernizacji dźwigów”, które przedstawił Tadeusz Popielas – sekretarz generalny Polskiego Stowarzyszenia Producentów Dźwigów.

Finałowy blok „Gmina we wspólnocie mieszkaniowej” zawierał wystąpienia doświadczonych warszawskich zarządców publicznych Jarosława Kowszuka kierownika jednej z komórek Zakładu Gospodarki Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów („Działania priorytetowe i planowane”) oraz Grzegorza Okońskiego z Urzędu Dzielnicy Żoliborz („Tereny zewnętrzne we wspólnocie z udziałem gminy”).

Obaj panowie ponadto uczestniczyli w debacie nt. „Pełnomocnik gminy we wspólnocie mieszkaniowej – rola i kompetencje”, w której wziął też udział Waldemar Wasik ze Stowarzyszenia Zarządców Ekspert. Debatę poprowadziła red. naczelna miesięcznika „Administrator” i portalu administrator24.info.pl Sabina Augustynowicz.