VIII Forum dla Zarządców Nieruchomości

3 i 4 października br. w Kielcach, podczas Salonu Utrzymania Nieruchomości Lokum Expo, odbyło się organizowane corocznie przez redakcję „Administratora i Menedżera Nieruchomości” Forum dla Zarządców Nieruchomości, które tym razem zostało zdominowane tematycznie przez nieustająco zmieniające się prawo oraz jego wpływ na zarządzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Jerzy Jankowski – przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, którego wystąpienie zainicjowało VIII Forum, mówił m.in. o polityce mieszkaniowej w Polsce oraz miejscu w tejże polityce spółdzielni mieszkaniowych.

Wykład mec. Grzegorza Abramka o możliwościach współpracy spółdzielni z wyodrębnionymi wspólnotami i trudnościach prawnych, czasami wręcz uniemożliwiających pokojowe „rozstanie” wzbudził wiele emocji i pytań. Eugenia Śleszyńska, ekspert w dziedzinie gospodarki i eksploatacji nieruchomości, w swoim wystąpieniu zajęła się m.in. znowelizowanymi warunkami technicznymi, zaostrzonymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz przepisami dotyczącymi VAT i ich wpływem na zarządzanie nieruchomością mieszkalną.

Zarządzanie nieruchomościami jako zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami zdominowało z kolei drugi dzień Forum. Witold Malinowski – zarządca, facility manager, znany szkoleniowiec, przekonywał, że najlepszym narzędziem do mierzenia skuteczności zarządcy jest ocena potrzeb i opłacalności inwestycji.Andrzej Rajkiewicz z Narodowej Agencji Poszanowania Energii wyjaśniał, kiedy inwestycja proekologiczna w budynkach mieszkalnych jest uzasadniona ekonomicznie. A Paweł Łaguna – architekt, podczas panelu dyskusyjnego z udziałem Witolda Malinowskiego, Andrzeja Rajkiewicza oraz Grzegorza Okońskiego – dyrektora Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy, przekonywał do nowoczesnych technologii sprzyjających energooszczędności.

Podczas VIII Forum ogłosiliśmy również wyniki konkursu Lider Rynku Nieruchomości Zarządca Roku 2018 i wręczyliśmy nagrody laureatom, doceniając szczególnie działania na rzecz energooszczędności, rozwiązania proekologiczne oraz starania na rzecz budowy wspólnoty miejsca.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Sabina Augustynowicz – redaktor naczelna miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” i portalu www.administrator24.info,
  • Janusz Gutowski – wiceprezydent Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości,
  • Marek Majchrzak – prezydent Polskiej Federacji Zarządców Nieruchomości,Andrzej Rajkiewicz – wiceprezes Narodowej Agencji Poszanowania Energii

w wyniku prac weryfikacyjnych i przeprowadzonych analiz nadesłanych ankiet wraz z załącznikami, ogłosiła, że w kategorii:

I. MAŁE FIRMY, zatrudniające do 10 osób, tytuł Zarządcy Roku 2018 otrzymały:

  • Zarządzanie Nieruchomościami „Cztery Kąty” z siedzibą w Zawierciu

To młoda firma, walcząca o miejsce na rynku z tym samym od początku zespołem, stawiająca na jasność procedur i jawność informacji. Realizuje inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i przynoszące efekt energetyczny, w tym instalacje grzewcze oraz ocieplenia budynków z wykorzystaniem kredytu termomodernizacyjnego. Działa również na rzecz budowy wspólnoty miejsca, organizując imprezy integracyjne.

  • Tech- Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Młoda firma, funkcjonująca według procedur i standardów, które decydują o zakresie czynności i metodach pracy administratora działającego na rzecz danej nieruchomości. Przygotowała też ciekawą koncepcję systemu okresowej oceny pracowników. Podejmuje działania na rzecz energooszczędności w zarządzanych nieruchomościach oraz porządku i estetyki na osiedlu.

II. W KATEGORII FIRM ŚREDNICH, zatrudniających do 25 osób tytuł Zarządcy Roku już po raz trzeci – otrzymała firma Status Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i co roku czymś zaskakuje.

Ma bardzo czytelne procedury i standardy działania. Ściśle współpracuje z mieszkańcami przy wyborze wykonawcy robót remontowych. Podejmuje działania na rzecz energooszczędności, a wrażenie robią inwestycje, w których efekcie o 85% zredukowano opłaty z tytułu występowania mocy biernej czy też zmniejszono moc zamówioną z tytułu dostaw ciepła (tu skala oszczędności na kosztach stałych wyniesie rocznie 3 tys. zł). Wdraża rozwiązania proekologiczne, poza termomodernizacją, np. takie, które pozwalają na wykorzystanie wody deszczowej. Modernizacja systemu deszczowego z manualnego na automatyczny pozwala na zaoszczędzenie 14 tys. zł rocznie.

III. W KATEGORII FIRMY DUŻE, zatrudniające powyżej 25 osób, Tytuł Zarządcy Roku 2018 otrzymała firma Tu Mieszkamy z siedzibą w Warszawie.

To młoda marka, ale budowana na fundamentach Zespołu Zarządców Nieruchomości, który ustawicznie szkoli pracowników. Stworzyła także „Akademię zarządów wspólnot mieszkaniowych” – gratulujemy pomysłu. Jak zarządców szkoli większość firm, to rzadko się zdarza, by poszerzano wiedzę członków zarządów. Warto tu dodać, że firma podejmuje działania na rzecz lokalnych społeczności, organizując imprezy plenerowe, festyny, pikniki sąsiedzkie, na rzecz ekologii. Poza termomodernizacją, dba o wykorzystanie wody deszczowej i oferuje np. instalację elektryczną „szytą na miarę”, optymalną z punktu widzenia efektywności inwestycyjnej.

IV. W KATEGORII ZAKŁADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI tytuł Lidera otrzymały:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej SA w Poznaniu

MPGM w Poznaniu, choć historię ma długą, bo zarządza już 69 lat, wdrożyło nowoczesne narzędzia zarządzania i ma zupełnie inną jego filozofię. Nie tylko realizuje inwestycje podnoszące wartość nieruchomości i przynoszące oszczędność energii. Ma niewątpliwe osiągnięcia w remontach kamienic zabytkowych, co, jak wiadomo, jest i kosztowne i czasochłonne. W kontaktach z mieszkańcami stosuje zasady dobrych praktyk. Szuka dodatkowych źródeł finansowania remontów, np. wynajmując firmom mury na murale, pomaga w uzyskiwaniu dopłat do remontów zabytkowych kamienic i wypełnianiu wniosków dot. udziału w konkursach regionalnych.

  • Miejski Zarząd Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini

Dla podnoszenia kwalifikacji i profesjonalizmu pracowników dba o ich ustawiczne kształcenie. Ma wdrożone przejrzyste procedury i standardy. Ściśle współpracuje z mieszkańcami, a zarządcy wspólnot mieszkaniowych biorą udział w wyborze wykonawców robót budowlanych. Zrealizowane inwestycje termomodernizacyjne przyniosły konkretne oszczędności energii elektrycznej i cieplnej. W ramach działań na rzecz ekologii przygotowano pisemne instrukcje dla mieszkańców, jak oszczędzać ciepło, wodę, jak segregować odpady. Reagują szybko na zadłużenia mieszkańców i pomagają poprzez kapitał spółki w oddłużaniu wspólnot mieszkaniowych.

  • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie

Ma przejrzyste standardy pracy i procedury. Zarówno w zarządzanych budynkach komunalnych, jak i budynkach wspólnot mieszkaniowych realizuje inwestycje proenergooszczędne, mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię oraz niskiej emisji. W tym celu m.in. korzysta z programu KAWKA. Dla zmniejszenia zapotrzebowania na energię jest jednym z sygnatariuszy Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Konsekwentnie zwiększa powierzchnię terenów zielonych. Nie zapomina przy tym o potrzebie działań na rzecz integracji lokalnych społeczności.

  • Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu

Ta firma zarządzająca nieruchomościami obchodzi w tym roku jubileusz 65-lecia. Wdrożone procedury związane są nie tylko z przeglądami w nieruchomościach czy monitorowaniem bieżących spraw. ZBM-TBS Zabrze szkoli ustawicznie administratorów, również podnosząc ich kompetencje miękkie, organizuje konkursy ofert, a standardy pracy są oparte na przejrzystych zasadach, zgodnych z Kodeksem Etyki Zawodowej zarządców. Inwestycje przeprowadzone w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły wartość prawie 22 mln zł i przyniosły oszczędności, np. energii cieplnej nawet o ponad 50 proc. Ciekawe działania podejmują na rzecz mieszkańców, w tym osób z niepełnosprawnościami. A z mieszkańcami komunikują się, m.in. poprzez infokioski.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, firmom: Chmielewski Dźwigi, eGain, Lange Łukaszuk, Smay, Stolbau – Eko, Uniwersal i Winda-Warszawa, bez których uczestnictwa VIII Forum nie mogłoby się odbyć.