REGULAMIN UCZESTNICTWA W VIII FORUM DLA ZARZĄDCÓW

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

Cena uczestnictwa:
 • 50 zł dla prenumeratorów czasopisma „Administrator i Menedżer Nieruchomości”
 • 100 zł dla pozostałych osób

(ceny netto, należy dodać 23% VAT)

W cenie uczestnictwa:

Regulamin

 1. Chęć uczestnictwa w Forum należy zgłosić Organizatorowi telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza zgłoszenia, jeśli jest dostępny na stronie internetowej wydarzenia.
 2. Po przyjęciu zgłoszenia Organizator wystawia i przesyła Uczestnikowi fakturę VAT.
 3. Pełen koszt uczestnictwa w Forum należy opłacić w terminie wskazanym na fakturze VAT, jednak nie później niż na 7 dni przed datą jego rozpoczęcia. Wpłaty należy dokonać na konto Grupy Medium: 09 2130 0004 2001 0616 6862 0001 (Volkswagen Bank Polska SA), z dopiskiem: Forum dla Zarządców.
 4. Cena obejmuje: udział w Forum, materiały konferencyjne w formie elektronicznej, kawę i herbatę w trakcie trwania Forum.
 5. Rezygnacja uczestnika z udziału w Forum wymaga zachowania formy pisemnej:
  a) w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum w terminie przekraczającym 7 dni od daty jego rozpoczęcia Organizator zwraca Uczestnikowi 100% kosztów.
  b) w przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Forum w czasie krótszym niż 7 dni od daty jego rozpoczęcia Uczestnik jest zobowiązany pokryć 50% kosztów.
  c) brak pisemnego powiadomienia o rezygnacji z udziału w Forum spowoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 6. W zastępstwie zgłoszonej osoby w Forum może wziąć udział inny pracownik danej firmy. Zmiana wymaga powiadomienia Organizatora w formie pisemnej najpóźniej 2 dni przed terminem Forum.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Forum. W przypadku odwołania Forum pełne koszty uczestnictwa zostaną zwrócone Uczestnikom w ciągu 7 dni.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa oznacza wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Medium (wydawcę „Administratora i Menedżera Nieruchomości”) zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.